Metodika 7 kroků

Metodika 7 kroků může učinit z vaší mateřské školy skutečně dobrou Ekoškolu. Dětem umožní získat dovednosti, které využijí nejen ve škole, ale i dále ve svém životě.

V programu Ekoškola se na celém světě osvědčilo postupovat podle metodiky 7 kroků. Jednotlivé kroky dají vašemu úsilí směr a pomohou vám uskutečnit pozitivní změny ve školce a jejím okolí. Kroky jsme přizpůsobili věku dětí, aby je bylo možné realizovat i na mateřských školách. Pomáhají vám tak vstoupit zlehka do programu a realizovat správně program Ekoškola. Žádná škola není stejná, proto i plnění 7 kroků má v každé škole jedinečnou podobu, závislou na její situaci a možnostech.

Co je Metodika 7 kroků?

1. krok

EKOTÝM

Ekotým je základem fungování programu Ekoškola na mateřské škole. Je sestaven z dětí, ale i dospělých (dětí z různých tříd a různého věku, učitelů, rodičů i provozních zaměstnanců mateřské školy).

Společně vedete program Ekoškola a naplňujete podstatu 7 kroků na škole.


Oslovení rodiče oslovují i jiné rodiče, tudíž nemějte z počátku jako koordinátor obavu, že rodič je třeba jen jeden. Navazující rodiče jsou také aktivní a sami nabídnou náměty. Oceňte je a dlouhými prodlevami v komunikaci a nicneděláním s nimi je neztraťte z kontaktu. Co nejdříve se pusťte do práce.“ 
Patrik Cyroň, MŠ Čeladenská beruška


2. krok

ANALÝZA

Analýza je dalším důležitým krokem, který je třeba udělat na začátku. Analýza vám poskytuje reálnou představu o tom, jaké jsou silné a slabé stránky školy ve vybraných Tématech a na co byste se měli zaměřit v Plánu činností.  V pátrání po silných a slabých stránkách vám pomohou Otázky k Analýze školky.


„Zjistili jsme, že rodiče vůbec nemají informace o spotřebě vody ve školce.“ 

Jan Pučková, MŠ Olbrachtova, Karviná


3. krok

PLÁN ČINNOSTI

Při tvorbě Plánu činností vycházíte z toho, co jste zjistili v Analýze, tedy ze slabých a silných stránek. Hledáte řešení, stanovujete si cíle a plánujete si úkoly a aktivity, které vedou k nápravě slabých a k udržení silných stránek školy. Na tvorbě Plánu činností se podílí celý Ekotým a další členové školy. Důležité je myslet, již při tvorbě plánu na to, jakým způsobem budete plnění úkolů vyhodnocovat.


„Ekoškola je jedna z cest k motivaci nové generace. Učí děti vytyčovat cíle a hledat k nim cestu.“ 

Jarmila Karnovská, MŠ Špálova Ostrava


4. krok 

SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

Pravidelným sledováním a postupným vyhodnocováním Plánu činností zjišťujete, jak si vedete v naplňování jednotlivých cílů a úkolů.  Postupně vedete děti k rozvoji dovedností, především posuzovat výsledky své činnosti, pozorovat pokroky, hodnotit úspěchy a zjišťovat příčiny neúspěchů. 


„Náš plán byl ztvárněn na velké nástěnce pomocí bublin s úkoly. Velmi se nám nabízelo doplňovat jej fotkami a obrázky od dětí. Výsledek byl nakonec velmi pestrý a zajímavý.“

Veronika Kozlová, MŠ Citov


5. krok

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

Cílem environmentální výchovy je seznámit děti s tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim děti opravdu rozuměly a chápaly souvislosti. Tento krok má dětem pomoci pochopit, proč se mají vybraným tématům věnovat.


„Bez integrovaných bloků vztahujících se k tématu nelze smysluplně udělat ani Analýzu s dětmi ani další kroky. Nejde čekat, že něco zjistíme, když o tématu děti nic nevědí. My jsme se k tématu Jídlo dostali hned několikrát a to z různých úhlů vzdělávací nabídky. A těšíme se, že některé úkoly nás v nabídce ještě čekají. V tom, abychom se s dětmi k tématům vraceli a prohlubovali je, Ekoškola velmi dobře koresponduje s požadavky RVP PV.“

Veronika Kozlová, MŠ Citov


6. krok

INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Krok Informování a spolupráce slouží  k tomu, aby všichni věděli, co se u vás v Ekoškole děje.  Nabízíte všem možnost zapojit se do realizace programu a přispět svými nápady a silami. Stejný cíl má tento krok i směrem ven, kdy oslovujete rodiče, širokou veřejnost, zastupitele i možné finanční podporovateleDíky stálé spolupráci, informování ostatních a pořádáním zajímavých akcí se do programu postupně zapojuje celá mateřská škola, rodiče i širší veřejnost.


„Díky zapojení do programu Ekoškola více prodáváme svou práci. Vytváříme s dětmi fotoseriály, díky kterým rodiče mohou sledovat, co se ve školce děje..“ 

Eva Baťková, MŠ Gorkého, Krnov


7.krok 

EKOKODEX

Ekokodex je společným souborem hodnot a pravidel. Jde o seznam, který ukazuje, co ve škole vyznáváte v rámci jednotlivých Témat. Zároveň vám slouží jako návod pro celou mateřskou školu i rodiče, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí. Ekokodex tvoříte společně průběžně během realizace programu nebo i na jeho počátku. K Ekokodexu je dobré se po čase vracet a Ekokodex aktualizovat.


„Je třeba nebát se Ekokodex měnit i během roku, přikreslovat piktogramy, vylepšovat a vyměňovat ty, co tam již jsou. Nejdůležitější je však sledovat jejich dodržování.“ 

Edita Votrubová, MŠ Tylovice


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.